Teachers

Martin Shikuku

Martin Shikuku

Maths Teacher
Gladwell Gathoni

Gladwell Gathoni

Science Teacher
John Kiteme

John Kiteme

Arts Teacher